ΟΤΥΕ | ΑΠΤΕ-Τ | ΔΑΚΕ-Τ | ΔΕ-Τ | ΠΑΣΚ-Τ
Η ιστοσελίδα της ΟΤΥΕ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ) και των παρατάξεων.
Πληροφορίες - Ενημέρωση - Συζήτηση για θέματα σχετικά με τα τελωνεία και τους τελωνειακούς υπαλλήλους.